TÜZÜK

DEMOKRAT BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

SENDİKANIN ADI               :

MADDE 1- Sendikanın Adı: ‘’DEMOKRAT BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI’’ dır.

Sendikanın kısaltılmış adı, “Demokrat Büro Sen” (DEB-SEN) dir.

SENDİKANIN GENEL MERKEZİ VE ADRESİ   :

MADDE 2– Sendikanın Genel Merkezi ANKARA’dır.

Adresi: Kızılay Mahallesi Menekşe Sokak.No:8-A /16 pk.  06420  ÇANKAYA / ANKARA’ dır.

Genel Merkezin başka bir İl’e nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir hudutları içinde başka bir adrese nakli ana tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI :

MADDE 3– Sendika, 1 nolu hizmet kolunda kurulmuştur. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ve bu işyerlerinin eklentilerinde Türkiye çapında faaliyet gösterir.

TANIMLAR   :

MADDE 4- Bu tüzükte geçen;

Hizmet Kolu: Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunu,

Sendika: DEMOKRAT BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI (DEMOKRAT BÜRO-SEN + DEB-SEN)

Yönetim Kurulu: DEMOKRAT BÜRO-SEN Yönetim Kurulunu,

Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,

Kamu İşvereni: Kamu Görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum veya kuruluşlarını,

Kamu işveren vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile yetkili ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını,

İşyeri: Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yerleri,

Üye:  DEMOKRAT BÜRO-SEN Üyesini,

Delege: Genel kurullarda, üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişileri,

Kurum: Kuruluş kanunları ve kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

Kanun: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

Toplu sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

Toplantı tutanağı: Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı,

İşyeri sendika temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisini,

Sendika işyeri temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,

Kurum İdari Kurulu: Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerinin katıldığı kurulları, ifade eder.

SENDİKANIN AMACI:

MADDE 5– Sendikanın amacı; Kamu Görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üyeler arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir. Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlülüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak faaliyet gösterir.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

a) Üyelerine yaptıkları işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları, yükümlülükleri, iş güvenliği ve daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışır.

b) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunur.

c) Çalışma ilişkilerinde, kamu görevlilerini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder.

d) Üyelerin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmeler sağlayacak tedbirleri alır.

e) Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret eder.

f) Üyelerin mesleklerinde daha iyi ilerlemesi, gelişmesi ve dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir.

g) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.

h) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

i) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır, kamu çalışanlarına siyaset serbestliği ve yönetime katılımını sağlamak için mücadele eder.

j) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan, sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

k) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar.

l) 21 nci yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

m) Sendikanın tanıtımı ile eğitim programları için her türlü yazılı ve görsel basın ve yayın organları kullanılır.

SENDİKANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ         :

MADDE 6- Sendika, Kanun ve diğer mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a) Üyeleri adına üyesi olduğu konfederasyonla birlikte toplu sözleşmeye katılmaya, toplu sözleşmeyi sonuçlandırmaya taraf olur.

b) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek.

c) Kurum idari kurullarında sendikayı temsilen katılacak temsilciyi belirler ve toplantılara katılımı sağlar.

d) Toplu sözleşme uyuşmazlıklarında üyesi olduğu konfederasyonla birlikte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.

e) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.

f) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.

g) Üyelerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek.

h) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler getirmek.

i) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.

j) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ile benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatif kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.

k) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afet zamanında, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak.

l) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her nevi mülk edinmek.

m) Yurtiçi ve yurtdışı sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu uluslararası teşekküllere delege, temsilci veya müşahit göndermek. Uluslararası üye ve temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.

n) Sendikanın Kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışmak.

o) Kitaplık ve basımevi kurar işletir, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete vb. yayınlar çıkartır.

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER     :

MADDE 7- Sendikaya “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık“ hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri üye olabilirler.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI           :

MADDE 8- Üye olmak isteyip gerekli şartları taşıyan kamu görevlisi, üç suret olarak doldurup imzaladığı üye başvuru belgesi ile sendikaya veya sendika şubesine başvurur. Üyelik Sendika Yönetim Kurulu’ nun kabul kararı ile kazanılır. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde Sendika Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliği kabul edilen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini de üyelik aidatına esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içerisinde işverene gönderir. Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun hareket etmeyi kabul eder.

Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde, sonraki üyelikler geçersizdir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus, Kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

SENDİKA ÜYELERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ:

MADDE 9- Kamu Görevlileri, İş Saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.

Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.

Sendikayı sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir.

Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur. Sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılır.

Kurumlardan aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri kurumlarınca karşılanır. Aylıksız izinli sayılanların emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır.

Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

MADDE 10- Her üye, üyelikten serbestçe çekilebilir. Çekilme, çekilmek isteyen üye tarafından, 3 nüsha olarak doldurulup imzalanan Ek: 3 çekilme formunun kurumuna verilmesi ile gerçekleşir.

Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir nüshasını 15 gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli sayılır. Çekilenin bu süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde, yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 11- Sendika üyeliği;

a) Sendika üyeliğinden çekilmesi,

b) Sendika üyeliğinden çıkarılması,

c) Emekli olması, memuriyetten istifa etmesi ve görevine son verilmesi sebebiyle kamu görevinden ayrılması,

d) Farklı bir hizmet koluna atanması veya görev değişikliği sebebiyle üye olamayacaklar kapsamına girmesi,

e) Üyeliği sona erenlerin varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri de sona erer.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI

MADDE 12-

a) Ücretsiz izinli olarak askere alınan üyenin bu üyeliği bu görev sona erinceye kadar askıya alınır.

b) Ücretsiz izin alan üyenin izin bitinceye kadar üyeliği askıya alınır.

c) Mahalli veya Genel seçimlerde aday olanların, sendika şubesi veya sendika organlarındaki görevleri sona erer.

d) Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve genel ahlak kurallarına aykırı eylemlerinden dolayı, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan üyelerin üyelikleri Mahkeme sonuçlanıncaya kadar, Disiplin Kurulunun teklifiyle askıya alınır.

e) Sendika faaliyet alanı içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçmek sendika üyeliğini etkilemez.

f) Sendika ve şubelerinde yönetim kurullarında görevli olmaları sebebiyle kanun gereğince kurumlarından ücretsiz izinli sayılanların üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydıyla devam eder.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 13- Üyenin sendikadan çıkarılma kararı; şube disiplin kurulunun teklifi üzerine sendika genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, sendika yönetim kurulunca çıkarılana ve işverene yazıyla bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir.

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer. Genel kurul kararı ile aşağıdaki usuller izlenerek 14 üncü maddede sayılı fiilleri işleyen üyeler, üyelikten çıkarılır.

a) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu üyeleri hakkında, Genel Disiplin Kurulu veya Genel Denetleme Kurulunun teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun önermesiyle Genel Kurulca ihraca karar verilir.

b) Şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri hakkında (Şube Disiplin Kurulunun teklifi) Genel Disiplin Kurulunun onayı üzerine Genel Kurulca ihraç kararı verilir. Ayrıca, bunlar hakkında, sendika yönetim kurulunun istemi, genel disiplin kurulunun teklifi üzerine ve Genel Kurulca ihraç kararı da verilebilir.

ÜYE, AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERDE ÜYELİKTEN ÇIKARTILIR:

MADDE 14-

a) Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,

b) Kanun, Sendika tüzüğü ve bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine uymamak ve yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak,

c) Sendikanın amaçlarına ulaşmasına veya gelişmesine engel olacak eylem veya çalışmalarda bulunmak,

d) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,

e) Sendika merkez ve şube yöneticileri hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

f) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN ORGANLARI

MADDE 15- Sendika ve sendika şubesinin zorunlu ve istişare organları:

A) Zorunlu Organlar

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

d. Disiplin Kurulu

B) Sendika İstişare Organları

a) Başkanlar Kurulu; Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetim Kurulu, Sendika Disiplin Kurulu, Şube Başkanlarından oluşur.

Başkanlar kuruluna genel başkanın yokluğunda genel başkan yardımcısı başkanlık eder. Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda bir lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü toplanır. Toplantı yer ve zamanına yönetim kurulu karar verir.

b) Temsilciler Kurulu; Sendika yönetim kurulu ve İl Temsilcilerinden oluşur.

c) Kadın Komisyonları Kurulu; Sendika yönetim kurulu, sendika kadın komisyonu yönetimi ve İl kadın komisyonu temsilcilerinden oluşur.

c) Onur Kurulu; Onur kurulunun kimlerden oluşacağını merkez yönetim kurulu belirler.

d) Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulacak diğer kurul ve komisyonlar:

Genel Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü, zamanlarda Başkanlar ve Temsilciler kurulunu birlikte toplayabilir.

Ancak bu istişare organlarına, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devir edilemez.

SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞMASI:

MADDE 16- Sendika genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyeler ve delegelerden oluşur. Sendika genel kurulu, bin üyeye kadar üyelerin katılımıyla yapılır. Sendikanın üye sayısı bini geçmesi halinde genel kurul delegelerle yapılabilir. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Delegeler sendikanın üyesi bulunduğu illerden tüzüğün bu maddesinde belirtilen delege seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilecek 200 (İki yüz) delege ile yapılır ki 200 delege sendikanın mevcut yönetim; 200 (İki yüz) delegeden kalan delege sayısının dağılımını şu esaslara göre yapar. Sendikanın toplam üye sayısının bölge temsilciliği, yoksa il temsilciliği, ilçe temsilciliği ve işyeri temsilciliği üye sayısına düşen oran ortalamasını karşılaması esasına göre tahsis edilir. Sendika yönetim kurulunca genel kurul kararı alınan tarihten sonra yapılacak üye kayıtları delege seçimlerinde dikkate alınmaz. Yedek delege seçilemez.
Temsilciler, seçilen delegeleri adı-soyadı, baba adı, doğum yeri, tarihi, T. C. kimlik numarası ve bir adet fotoğrafı ile kurumunu belirten bir liste ekinde en geç iki gün içerisinde sendika genel merkezine gönderir. Bir nüshası da il temsilciliğindeki dosyasında saklanır.
Genel Kurul delegelerinde ölüm, istifa ve hizmet kolu değiştirme gibi diğer nedenlerle azalma olması halinde yerine her hangi bir seçim ve atama yapılamaz. Genel Kurul, Genel Kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.
Sendika delegelerinin sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

SENDİKA GENEL KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 17-Sendika genel kurulu dört yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır.
Genel kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.
Sendika yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati, gündemi birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saati belirtilen duyuru genel kurul için belirlenen tarihten en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede veya sendikanın resmi internet sitesinde ilan eder. Ayrıca, mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü diğer mercilere yazı ile bildirilir.
Sendika genel kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa tutanak tutulur. İkinci toplantı en çok 15 (on beş) gün içerisinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege sayısının 1/3 ünden az olamaz. Yer değişikliği olması halinde değişiklik, delegelere, mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.
Genel kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu karar yeter sayısı olarak kabul edilir.

Ancak salt çoğunluk üye veya delege tam sayısının  ¼ ünden az olamaz.Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslarası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslarası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı

Genel kurulda, delege olmayanlar karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
İki genel kurul toplantısındaki döneme ait faaliyet, hesap ve denetleme raporu ile denetim kurulu raporu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetçi raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce posta, kargo veya e-posta ile gönderilir veya sendikanın resmi internet sitesinde yayınlanır.
Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekaleten oy kullanılmaz.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki  konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, genel kurula katılan delegelerin en az 1/10’unun yazılı teklifi üzerine  mümkündür.
Genel kurul öncesinde, yönetim kurulu üyelerinden biri yoklama yapar. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde, genel kurulu sendika başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel kurulu yönetmek üzere, bir başkan, bir veya daha fazla başkan vekili ve yeterince katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Delegelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine gizli oy açık tasnif esasına göre de yapılabilir. Başkanlık divanı delegeler arasından veya bağlı bulunan konfederasyon yöneticileri ya da üye sendikaların üye ve yöneticileri ile genel kurula davetli misafirler arasından aday gösterilebilir.

SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

MADDE 18 Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nun veya gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulu’nun kararıyla yahut ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak şartıyla Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurulun ilan edilmesinde, gündemin belirlenmesinde ve diğer hususlarda Olağan Genel Kurul için öngörülmüş usul ve esaslara uyulur. Olağanüstü Genel Kurulda, gündemde belirtilen maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının açılmasından sonra, genel kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR

MADDE 19- Genel kurulun zorunlu organları için yapılacak seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
Seçim yapılacak genel kurul toplantıları en az 15 (on beş) gün önce genel kurula katılacak üye veya delege listeleri ile birlikte toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar iki nüsha olarak seçim kuruluna ve mahalli mülki amirliğe verilir. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir günün akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin Pazar gününün dokuz – on yedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir
Seçimlerde aday olanların isim listeleri düzenlenerek ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca seçim kurulu başkanlığına verilir. Divan başkanlığı, birden fazla liste varsa seçimlerden önce bunları birleştirerek bir oy pusulası haline getirir
Listede adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Delege nüfus hüviyet cüzdanı ve varsa delege kimlik kartı ile birlikte imza karşılığı oyunu kullanır. Oy pusulaları seçim kurulunca mühürlenecektir.
Seçimin tamamlanmasından itibaren seçim sonuçlarına iki gün içerisinde itiraz yapılabilir. İtiraz edilmemesi halinde hakim kesin sonuçları ilan eder, sendika veya sendika şubesine bildirir.
Seçim kurulu başkanı ile seçim kurulu üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun da belirtilen esaslara göre sendika veya sendika şubesi tarafından ücret ödenir.
Hakim, yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak seçimin yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir uygulama görürse seçimlerin iptaline, seçimlerin iki ila yedi gün arasında yenilenmesine karar verir ve sendika veya sendika şubesine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıdaki hükümlere uygun olarak yürütülür. İş Mahkemesine yapılacak olan itiraz-açılacak olan dava seçim tarihinden sonra en çok bir ay içinde yapılır.

SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20- Sendika Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Başkanı seçmek,
b)Zorunlu organlarda görev yapacak yöneticileri seçmek,
c) Tüzük değişikliği yapmak,
d) Yönetim ve denetleme kurulunun raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Duran varlıkların satın alınması veya satılması hususunda sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Yurtiçi ve yurtdışındaki sendikalara veya üst kuruluşlarına üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya karar,
h) Şubelerin kuruluş ve çalışma esasları ile ilgili hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,
i) Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya veya o sendikanın Demokrat Eğitimciler Sendikasına katılımı için karar vermek,
j) Sendikanın fesih kararını vermek ve feshi halinde mal varlığının tasfiyesine ilişkin kararı neticeye bağlamak,
k) Sendikanın zorunlu organlarınca sendika üyeliğinden çıkarılması uygun görülen üyelerin, üyelikten çıkarılıp, çıkarılmamasına karar vermek,
l) Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
m) Sendika şubesi açma,
n) Sendika şubelerini birleştirmek veya kapatmak
o) Konfederasyon genel kurulunda sendikayı temsil edecek delegeleri seçmek,
ö) Mevzuatta veya tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen iş ve işlemlerle başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
p)Sendika adına yapılacak her türlü miting, eylem, ve etkinlik kararı almak, uygulamak veya alınan kararları uygulamadan kaldırmak için sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
q) Üyelik ödentisinin miktar ya da oranını belirlemek,
r) Sendika adına borç almaya, taahhütte bulunmaya, banka veya diğer üçüncü şahıslardan döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi almaya, geri ödemeye, menkul veya gayrimenkul satın almaya veya kiraya vermeye, sendika demirbaşlarını terkine veya elden çıkartmaya karar vermek. Zorunlu organlar tarafından sendika genel kuruluna

SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

MADDE 21- Sendika yönetim kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen yedi üyeden oluşur. Genel kurul, ayrıca yedi yedek üye daha seçer.

Sendika yönetim kurulu ilk toplantısında;

a) Genel Başkan,

b)Genel Sekreter

c) Genel Başkan Yardımcısı,(2 Kişi)

d) Genel Mali Sekreter

e) Genel Teşkilatlanma,

 f) Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme,

Olmak üzere görev bölümü yapar.

Sendika yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz (30) gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar.

Genel Merkez yönetim kuruluna seçilenlerin aylıksız izine ayrılmaması halinde, bu görevleri süresince haftada bir (1) gün kurumlarından izinli sayılırlar.

Yönetim kurulundaki boşalmalar, seçimlerde en çok oyu alandan başlamak üzere Yönetim Kurulunun davetiyle yedek üyeler tarafından sırasıyla doldurulur.

Sendika yönetim kurulunda iken emekli olanların görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Açığa alma, re’sen emeklilik, görevine son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET VE YETKİLERİ      :

MADDE 22- Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.
Yönetim kurulu, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanacakları yetkilerden müştereken sorumludur.
Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Konfederasyon ile birlikte sendika üyeleri adına kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer yardımları geliştirmek amacıyla toplu görüşmeye katılmak, toplu görüşmeye taraf olmak,
b) Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek,
c) Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128’inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunmak.
d) Konfederasyon ile birlikte oluşturulacak idari kurullara üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek, toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek, kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurallara girecek üyeleri seçmek ve göndermek,
e) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek, tüzük tadil tekliflerini hazırlamak, genel kurula sunmak ve yapılan değişikleri ilgili kurumlara bildirmek,
f) Genel kurul ve diğer zorunlu organların kararlarını uygulamak, bu kurulların görüş ve önerilerini değerlendirmek,
g) Genel kurulu toplantıya çağırmak.
h) Şubelerin olağanüstü genel kurullarının toplanmasına karar vermek,
i) Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin aylıksız izinli sayılıp-sayılmayacaklarına karar vermek,
j) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi süresi içinde hazırlayıp, genel kurul delegelerine intikal ettirmek veya sendika internet sitesinde yayınlamak,
k) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
l) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
m) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşa ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçme, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etüt ve geziler ile diğer etkinliklere katılacakları tespit etmek,
n) Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullarda görev alacak üyeleri seçmek ve göndermek,
o) Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.
p) Üyelerinin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, ilgili makam, merci ve yargı organları nezdinde dava açmak, açılan davalara taraf olmak ve bu amaçla hukuk danışmanlık büroları oluşturmak,
q) Üyelerinin çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılan davalarda müdahil olmak, ya da sulh olmak,
r) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kurul ve platformlar kurmak, gerekli büroları kurmak; bürolar için personel temin etmek ve personel atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan personel için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak; lazım olması durumunda yönetim kurulu üyeleri genel başkanın onayıyla sekretaryalarına yardımcı görevlendirebilir.
s) Sendika adına şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,
t) Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisler ile kütüphane ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak,
u) Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak,
v) Temsilcilik yetki belgesi vermek veya iptal etmek. Sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya yürürlükten kaldırmak,
w) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
x) Şube yönetim kurullarının görüşü alınarak, işyeri temsilci seçimlerinin yapılmasını sağlamak, seçimlere yapılan itirazları süresi içinde sonuçlandırmak ve zorunlu organların raporlarını karara bağlamak,
y) Şube disiplin kurulunca verilen kararları gerektiğinde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
z) Genel kurul tarafından oluşturulan istişare nitelikli organları toplantıya çağırmak, zorunlu organlar ve oluşturulan diğer organlar için uygun çalışma ofisi kurmak, organlarda görev alanların masraflarının karşılanmasına karar vermek,
aa) Duran varlıkların satın alınması veya mevcut duran varlıkların satılması hususunda genel kuruldan alınan yetki uyarınca gerekli işlemleri yapmak, lüzumlu halinde satış işlemi için komisyon kurmak,
bb) Satış ve terkinine yönetim kurulunca karar verilen demirbaşlardan satışı mümkün olanlar için sendika yönetim kurulu üyelerinin birinin başkanlığında en az üç kişiden oluşturulacak komisyon başkanlığında mahalli bir gazetede on beş gün önceden verilen bir ilanla satışa çıkarılır. Verilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunan alıcılardan en uygun teklifi verene satış yapılır. Kullanılamaz hale gelen ve ekonomik değerini tamamen yitiren demirbaşlar komisyonun önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile hurdaya ayrılabilir,
cc) Sendika ve şube yöneticileri ile personelin ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,
dd) Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri genel kurulun onayına sunmak,
ee) Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
ff) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak ve konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak.

SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 23- Sendika yönetim kurulu, genel başkanın başkanlığında en az on beş günde bir toplanır. Genel başkanın yokluğunda toplantıya vekalet yetkisi bulunan genel başkan yardımcısı veya genel sekreter başkanlık eder. Genel başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun daveti halinde yönetim kurulu üyeleri olağanüstüde toplanabilir. Yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli ve açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Yönetim kurulunun toplantılarında, alınacak kararlarda kullanılan oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Sendika yönetim kurulu, genel başkan yardımcılarının veya genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.
Ayrılmalar sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine davet edilen yedek üyeler davet edildikten sonra genel başkan yada yönetim kurulunda görev alan üyelerin üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde bir ay içinde genel kurul toplantıya çağrılır..

GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24-Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel başkan, yönetim kurulunun başkanıdır.
b) Yurt içi ve yurt dışında sendikayı temsil eder.
c) Genel kurul tarafından oluşturulan organlara yahut ihtiyaç olması durumunda oluşturacağı İstişari, uzmanlık ve danışmanlık amaçlı kurul ve komisyonları oluşturarak istediğinde başkanlık eder.
d) Şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetime ve tetkike yetkilidir. Temsilcilik, danışmalık yetki belgesi verir, iptal ve imza eder.
e) Sendika adına basın kuruluşlarına beyanat vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile paylaşabilir.
f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda sendika adına taraf olur. Gerektiğinde bu yetkisini genel hukuk ve toplu görüşme sekreterine veya yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
g) Yönetim kurulunun kararlaştırdığı diğer konularda dava açmaya, açılmış davaları takip etmeye ve müdahil sıfatıyla katılmaya, sulh ve ibraya, davadan vazgeçmeye ve bu tür davalar için vekil tayin etmeye yetkilidir.
h) Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekreterya veya bir yönetim kurulu üyesiyle birlikte imza eder.
i) Mali denetim raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
j) Sendika yayın organına, sendikanın ilgili defter ve evraklarına sahiplik eder.
k) Konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
l) Hizmet kolu ile ilgili sorunları, Ekonomik ve Sosyal Konseye götürülmesi için konfederasyona görüş bildirir. Gerekli görüldüğü hallerde yetkilerinin bir bölümünü yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 25 –Genel Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan vekili olarak Genel Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.

b) Genel Merkezin Gelen-Giden evrakını ve arşiv işlerini yürütmek.

c) Genel Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Genel Merkez çalışanlarıyla ilgili Mevzuatı uygulamak.

e) Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlamak.

f) Çalışmalarını diğer Genel başkan yardımcıları ile koordineli olarak yürütmek.

g) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.

h) Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmek.

GENEL SEKRETER

MADDE 26- Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a) Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.
b) Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.
c) Sendika bünyesinde istihdam edilen personeli yönetim kurulu kararı doğrultusunda izlemek ve denetlemek.
d) Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
e) Genel Başkanın görev vermesi durumunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 41. maddesi (e) bendine göre hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikini sağlamak.
f) Sendika ile ilgili bilgi ve belgeleri arşivlemek
g) Genel başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL EĞİTİM VE MALİ İŞLER SEKRETERİ

MADDE 27- Genel Eğitim ve Mali İşler görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın mali ve muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
b) Aylık tanzim edeceği gelir-gider tablosu mizanları takip eden ayın on beşine kadar yönetim kuruluna sunmak.
c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlamak, günlük kasa bakiyesini tespit etmek, muhasebe tekniğine uygun olarak günlük kasa hareketleri özet raporunu yönetim kuruluna sunmak, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.
d) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda; sendikanın taşınmaz mal ve araçlarını sigorta ettirmek, sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.
e) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza etmek.
f) Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.
g) Şube avanslarını zamanında göndermek ve harcamaların takibini ve denetimini yapmak.
h) Sendika hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak.
i) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile demirbaş eşya kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, vergi, resim ve harçlarını yatırmak.
j) Genel kurulda müzakere edilecek bilanço ve tahmini bütçeleri yönetim kuruluna sunmak.
k) Sendika gelirlerini, yönetim kurulunca belirlenecek bankalarda değerlendirmek.
l) Zorunlu giderler için sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net bir aylık tutarının 10 (On) katından fazla bulundurmamak.
m) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca hesap ve bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporların ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve konfederasyona göndermek.
n) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesi (g) ve (h) bentleri uyarınca alınan kararları uygulamak, muhasebe ve mali işler ile ilgili yönetmeliği hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
o) Sendika yönetim kurulu üyelerinin mal bildirimini noterden tasdik ettirmek, gerektiğinde denetçilere ve ilgili mercilere zimmet karşılığı teslim etmek,
p) Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
q) Genel başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ

MADDE 28- Genel Teşkilatlandırma ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
a) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip etmek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yürütmek, üye envanterlerini çıkartmak ve üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin bir nüshasını Kamu İşverenine göndermek,
b) Şubelerin faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla yeni şubeler açılması konularında yönetim kuruluna bilgi sunmak. Kapatılması ve birleştirilmesi gereken şubeler ile ilgili incelemelerde bulunmak ve bu konuda genel kurul kararı alınabilmesi için sendika yönetim kuruluna rapor hazırlamak.
c) Şubelerin delege seçimlerinin ve genel kurullarını zamanında gerektiği gibi yapılmasını takip etmek ve sağlamak.
d) Sendikanın hizmet kolu içerisinde bulunan gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirmek
e) Sendika temsilcilerinin seçimi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
f) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek

GENEL HUKUK VE TOLU SÖZLEŞME SEKRETERİ

MADDE 29-– Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a) Kamu görevlileri ile ilgili yapılacak toplu görüşmeye ilişkin bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
b) Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek.
c) Kurum ve yüksek idari kurullara ve konfederasyona katılacak üyelerin tespitine ilişkin önerileri yönetim kuruluna sunmak.
d) Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişiklerini takip etmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.
e) Tüzük ve yönetmeliklerdeki hukuka aykırı unsurları tespit etmek ve hazırlanan raporu yönetim kuruluna sunmak.
f) Mevzuattaki gelişmeleri incelemek ve yönetim kuruluna sunmak.
g) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçları ile ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak, ve Kamu İşvereni ile ortak çalışmalar yapmak.
h) Eğitim programları hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
i) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlamak.
j) Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
k) Sendikanın basın-yayın organları ile ilişkilerini takip etmek.
l) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla temas kurmak ve sonuçları yönetim kuruluna sunmak.
m) Amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, dostluk grubu teşekkül ettirmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.
n) Ülkemizdeki sendikal hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün normlarına ulaşması için araştırmalar yapmak,  ve yönetim kuruluna bilgi sunmak,
o) Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunmasını ve gelişimini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunmak ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletmek ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
p) Üyelerin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için, dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını koordine etmek, çeşitli illerde açılacak hukuk danışmanlık bürolarının koordinasyonunu sağlamak ve yönetim kuruluna aylık bilgi sağlamak.
q) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

SENDİKA DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 30- Sendika denetleme kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 3 (ÜÇ) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Sendika denetleme kurulu, en az üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Sendika denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oy alan yedek üyeyi sırasıyla göreve çağırır.
Denetimlerde sendikaya ait evrak veya defterler sendika merkezinden dışarıya çıkarılamaz.
Sendika denetleme kurulu sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu sendika başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.
Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetler.
Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulunun daveti üzerine şubelerde gerekli denetimleri de yapabilir. Gerekli görülürse şube yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Sendika tüzüğünde belirtilen diğer denetim görevlerini yapar.
Denetim kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sonucunda sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirir, lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil ya da fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister. Yönetim kurulunun, bu isteği kabul etmemesi halinde denetleme kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yargı mercilerine de başvurabilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca sendikadaki görevlerine iade veya ihracına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin, görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir.
Sendikaca ihracına karar verilenler hakkında ayrıca yargıya da başvurulabilir.

SENDİKA DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 31– Sendika Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin, Kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapmak, ara raporunu sendika başkanlığına vermek ve dönem sonu raporunu genel kurula sunmak,

c) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapmak, gerekli görmesi halinde yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek,

d) Yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,

e) Yapılan denetim ve incelemelerde sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirmek ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini istemek.

f) Sendikanın gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri yapmak üzere yeminli mali müşavirleri belirlemek. 

SENDİKA DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 32- Sendika Disiplin Kurulu, sendika genel kuruluna katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (ÜÇ) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu asıl üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan, iki raportör ve iki üye seçerek göreve başlarlar.

Disiplin kurulu asıl üyelerinden bir veya bir kaçının ayrılması halinde, yedek üyelerden en çok oy alandan başlanmak üzere göreve çağırılır.

Disiplin kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az üç üyenin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların eşit olması halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra kararını verir ve gereği yapılmak üzere sendika başkanlığına sunar.

SENDİKA DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33- Sendika Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şubesi yöneticileri ve üyeleri hakkında soruşturma yapmak, soruşturma sonucunda suçlu bulunanlara uyarma, kınama ve geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini vermek,

b) Sendika şube disiplin kurulları tarafından, sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilmesi üzerine incelenmesi istenilen, şube disiplin kurulu kararlarını incelemek ve sonucunu gereği yapılmak üzere şube başkanlığına göndermek,

c) Sendikadan geçici ve kati ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları incelemek ve görüşünü belirleyerek genel kurula sunmak,

Alınan her türlü kararları ilgililere ve genel kurula bildirmek.

BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞMASI GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 34- Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

Başkanlar kurulu, şube başkanları ile sendika yönetim kurulundan oluşur. Kurula, genel başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.
Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanabilir.
Bu amaçla;
a) Başkanlar kurulu, şubelerin lokal sorunları ve bu sorunlar ile ilgili çözüm arayışında bulunur.
b) Kurulların idari ve mali çalışmaları hakkında bilgi alır ve tavsiyelerde bulunur.
c) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin eksikliklerle, hazırlık aşamasında olan yasa ve yönetmelik taslakları üzerinde müzakerelerde bulunur.
d) Sendikanın genel stratejisine ilişkin görüş alışverişinde bulunur.
e) Şubeler arası ilişkiler hakkında önerilerde bulunur.
f) Toplu görüşme mutabakat metni ile uygulanması hakkındaki görüşlerini bildirir.
g) Kurum İdari kurullarında, izlenecek yöntem hakkında değerlendirmelerde bulunur.
h) Tüzük maddelerinin tefsirini yaparak, sendika yönetim kuruluna görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA ŞUBE ORGANLARI VE GÖREVLERİ

ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI

MADDE 35- Sendika şubeleri, 4688 sayılı yasanın 18’inci maddesi gereğince sendika yönetim kurulu kararı ve en az 400 (Dört yüz) üye ile kurulur. Sendika genel kurulu kararı ile şubeler birleştirilebilir veya kapatılabilir.
Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet koluna dahil olan işyerlerinde çalışan 400 (Dört yüz) üye arasından şube kurucusu olmak isteyenlerden üçer adet nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi ve kamu görevlisi olduğuna dair belge ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlikleri kuruluş dilekçelerine eklenir ve sendika yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasına karar verir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il ve/veya ilçeyi kapsayabilir. Gerektiğinde şubelerin faaliyet alanları yönetim kurulunca yeniden düzenlenebilir
Şube kurulmasına ilişkin karar, sendika yönetim kurulunca bir ay içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer sureti de eklenir.

SENDİKA ŞUBELERİNİN ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 36-Şubelerin zorunlu organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu.

b) Şube Yönetim Kurulu.

c) Şube Denetleme Kurulu.

d) Şube Disiplin Kurulu.

İstişare organları;
a) İl temsilcileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri kurulu

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞMASI

MADDE 37- Şube genel kurulu, şubenin en yetkili organıdır.
Şube genel kurulları;
a) Üye sayısı 500 ile 2000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 100 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
b) Üye sayısı 2001 ile 4000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 125 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
c) Üye sayısı 4001 ile 6000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 150 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
d) Üye sayısı 6001 ile 8000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 175 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
e) Üye sayısı 8001 den fazla ise üyeler arasından seçilecek 200 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
Şube genel kurul delegeleri şubenin faaliyet alanına giren işyerlerinden tüzüğe bağlı olarak düzenlenecek delege seçimine ilişkin çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTI ESASLARI

MADDE 38- Şube Yönetim Kurulu bağlı olduğu Sendika genel kurul tarihi dikkate alınarak Sendika Genel Merkez Olağan Genel Kurulu tarihinden iki ay önce tamamlanacak şekilde yapacakları programa esas olmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve günde toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az onbeş gün önce sendikanın internet sayfasında veya bir gazetede ilan edilir, yada elektronik ortamda gönderilir.

Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında sendika genel kurulu için uygulanan usuller uygulanır.

Sendika şubeleri üye veya delege ile seçime gidebilir. Delege sistemi ile seçime giden şube genel kurulunda, delege olmayan üyeler oy kullanamaz ve zorunlu organlara seçilemezler. Ancak, delegelerin 1/5 inin teklifi ile diğer üyeler de aday gösterilebilir.

Genel kurulda sendika üyesi olmayanlar oy kullanamaz ve zorunlu organlara seçilemezler. Şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde, Genel Kurullarını üye ile yapanların üyelerinin, delege ile yapanların genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli isteği üzerine şube genel kurulu olağanüstü olarak toplanır. Genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 39– Şubelerin en yüksek ve yetkili organı olan şube genel kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Organların seçimi.

b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası

c) Sendika genel kuruluna delege seçimi.

d) Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

e) Şube merkezinin başka bir ile nakline karar vermek.

Şube genel kurullarının, mali ibra yetkisi yoktur.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ OLUŞMASI

MADDE 40- Şube Yönetim Kurulu: Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Başkan Yardımcısı / Mali İşler, Şube Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma, Şube Başkan Yardımcısı / Mevzuat ve Toplu Sözleşme Şube Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler, Şube Başkan Yardımcısı /Basın ve Halkla İlişkiler olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Ayrıca asıl üye kadar yedek üye seçilir.

Şube yönetim kurulu üyeleri, şube genel kuruluna katılan delegeler/üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım, döküm ve seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yaparlar.

Şube yönetim kuruluna seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Ayrıca Yazılı olarak müracaat etmeleri halinde bu görevleri süresince haftada bir (1) gün izinli sayılırılar.

Aylıksız izinli sayılanların emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır.

Açığa alınma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 41- Şubeyi temsil yetkisi yönetim kurulu adına başkan tarafından kullanılır. Kanunların, sendika tüzüğünün ve sendika yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi yönetim kuruluna aittir.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlarda şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak ve sendikal faaliyetlerden doğan problemlerin halli konusunda gereken girişimlerde bulunmak.

b) Sendika üyeliği için şubeye başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvuru tarihini izleyen beş iş günü içinde sendika genel merkezine intikalini sağlamak.

c) Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü başvurularını incelemek. İlgili mercilerle ilişki kurmak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarla halledilemeyen hususları sendika genel merkezine intikal ettirmek.

d) Şube genel kurulunun gündemini ve genel kurula sunulacak raporu hazırlamak.

e) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin ve sarf yetkileri dâhilinde bulunan harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak, sarflarla ilgili olarak alınan kararların onaylı bir örneğini sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın 6’ına kadar sendika genel merkezine göndermek.

f) Çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılanları sendika genel merkezine bildirmek ve kayıtların şubelerde sağlıklı tutulmasını sağlamak.

g) Şubede istihdam edilecek personel için kadro açılmasını sendika genel merkez yönetim kurulundan talep etmek.

h) Şube demirbaşlarının kullanılması ve korunmasında özen göstermek ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

i) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

j) İlgili yerlere bilgi vermek şartıyla şube adresini değiştirmek.

ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 42- Şube Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder.

b) Şube adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak ve yanlış haberleri tekzip etmek.

c) Şubeyi her türlü toplantı ve kurullarda temsil etmek veya temsilci göndermek.

d) Konfederasyona bağlı diğer şubeler ile diyalog kurmak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda şube yönetim kuruluna bilgi vermek ve yapılacak çalışmalar için görevlendirmeler yapmak.

e) Sendika tüzük ve prensiplerine aykırı olmamak üzere; sendikal faaliyetlerde yerel televizyon, radyo, gazete, dergi ve bu gibi yayın araçlarından yararlanmak.

f) Sendika yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi, seminer, panel, konferans v.b. organizasyonları yapmak.

g) Çalışma raporları hazırlayıp şube genel kurulu delegelerinin bilgisine sunmak.

h) Ziyaret, kutlama, tebrik, taziye ve bunlara benzer sosyal etkinliklere katılmak.

i) Şubedeki bütün büroların amiri olup her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

j) Şube Başkanı şube yazışmalarını ilgili şube başkan yardımcıları ile imza eder, şube başkanı lüzumu halinde önceden karar almaksızın ve belgeye dayalı olarak sendika bütçesinde belirlenen karar ve bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk yönetim kurulu toplantısında onaylatır. Bu harcama yalnız şube başkanı tarafından yapılabilir.

k) Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 43- Şube Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.

b) Şubenin idari işlerini yürütmek, demirbaş ve kırtasiye gibi alımlarını yapmak.

c) Şubenin yazışmalarından, işlerinin yürütülmesinden bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden sorumludur.

d) Şube bürolarının yönetiminden sorumludur.

e) Görüşülmesi gereken konuları diğer yönetim kurulu üyeleri ile istişare ederek en az 15 günde bir defa hazırlayacağı gündemi, gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve teklifleri yönetim kuruluna getirmek.

f) Çalışmalarını diğer başkan yardımcıları ile koordineli yürütmek.

g) Şubede istihdam edilen personelin idari işlerini yürütmek.

h) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE SEKRETERİ

MADDE 44- Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
Üyelerine yönelik sosyal, akademik çalışmaları yapar bu amaçla bildiri, bülten ve broşür çıkarabilir.
Eğitim çalışmaları konusunda genel eğitim sekreteri ile işbirliği içerisinde çalışır.
Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder.
Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını şube yönetim kuruluna sunar.
Yılda iki kez yapılacak olan kurum idari kurulları için bilgi ve dokümanları hazırlar.
Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE MALİ İŞLER SEKRETERİ

MADDE 45- Şube Mali İşler Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mali konulara ait işlemleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.

b) Düzenleyeceği gelir-gider cetvelini ve sarf evrakını her ayın sonunda şube yönetim kuruluna sunmak.

c) Şube başkanı ile birlikte gelir-gider cetveli ile sarf evrakını onaylayarak ertesi ayın 6(altı)’sına kadar genel merkeze göndermek.

d) Üye ödentilerinin kesilip, kesilmediğini takip etmek.

e) Şube genel kurulunda mali konularla ilgili bilgi vermek.

f) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir

ŞUBE TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ

MADDE 46- Şube Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubenin sendikal faaliyet sahası içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlamak ve gerekli faaliyeti göstermek. Genel merkez kararlarının uygulamasını sağlamak.

b) Şubeye bağlı temsilciliklerin faaliyetlerini izlemek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.

c) Üye envanteri çıkarmak ve üyelik arşivi düzenlemek.

d) Delege seçimi ile şube genel kurulunun yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

e) İş yeri temsilcilerinin belirlenmesinde veya seçilmesinde yönetim kuruluna rapor sunmak ve çalışmalarını yürütmek.

f) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE MEVZUAT VE TOPLU SÖZLEŞME SEKRETERİ

MADDE 47- Şube Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterinin Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Sendikal çalışmaları ve mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek, özlük, sosyal ve ekonomik haklarla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak ve uygulamadaki aksaklıkları, rapor halinde şube yönetim kuruluna sunmak.

b) Kurum idari kurullarına sunulmak üzere kurumların sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini genel merkeze bildirmek.

c) Sendikanın yapacağı toplu sözleşmelere katkı sağlamak üzere üyelerin taleplerini ve problemlerini belirten raporlar düzenleyerek genel merkeze bildirmek.

d) Şube ve üyeler adına yerel mahkemelerde açılan davaları takip etmek, sonucundan genel merkeze bilgi vermek.

e) Şube başkanı ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE HUKUK, BASIN VE SOSYAL İLİŞKİLER SEKRETERİ

MADDE 48- Şube Hukuk, Basın ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
Kamu görevlileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan toplu görüşmelere ilişkin bilgi, belge ve dökümanları toplar, toplu görüşmelere esas olacak bu bilgileri yönetim kurulunun bilgisine sunarak genel merkeze iletilmesini sağlar.
Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını, şube bazında takip eder.
Kurum ve yüksek idari kurullarda görüşülmesi ve ele alınması gerekli konulara ilişkin önerileri yönetim kurulu marifetiyle genel merkeze aktarılmasını sağlar.
Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişikliklerini takip eder ve üyelere bildirir.
Tüzük ve yönetmeliklerdeki hususların işleyişlerinin takip ederek yönetim kurulu ve üyeleri bilgilendirir.
Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçları ile ilgili raporlar düzenleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunur ve şube bazında kamu işvereni temsilcisi ile ortak çalışmalar yapar.
Hizmet Kolunun Sorunları ile ilgili üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.
Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletir ve yönetim kuruluna bilgi verir.
Üyelerin idare ile ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde sendika genel merkezince yetki verilmesi halinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını şube bazında koordine eder. Hukuk danışmanlık bürolarıyla üyelerin irtibatını sağlar ve yönetim kuruluna aylık bilgi sunar.
a) Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ

MADDE 49- Şube Denetleme Kurulu, şube genel kurulu tarafından Genel Kurulu oluşturan delegeler/üyeler arasından yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, iki raportör ve iki üye seçerek göreve başlarlar. Şube denetleme kurulu, sendika denetleme kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümlerine göre çalışır.

Şube denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin, Kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Sendika tüzüğüne uygun olarak yaptığı denetimin ara raporunu şube başkanlığına vermek ve dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunmak.

c) Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu raporunu sendika genel başkanlığına gönderir.

ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE GÖREVLERİ

MADDE 50- Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulu tarafından Genel Kurulu oluşturan delegeler/üyeler arasından yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, iki raportör ve iki üye seçerek göreve başlarlar.

Şube Disiplin Kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümlerine göre çalışır.

Şube disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sendika tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapmak, uyarı ve kınama cezalarından birini vermek. Kararı genel merkeze, merkez disiplin kuruluna ve ilgiliye tebliğ edilmek üzere, şube yönetim kuruluna sunmak.

b) Sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırladığı raporları sendika genel merkezine göndermek üzere şube başkanına sunmak.

c) Yöneticilere veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen cezalara itiraz hakkı vardır.

TEMSİLCİLİK

İl, İlçe ve İş yeri temsilcilikleri;

MADDE 51: Merkez yönetim kurulu; kabul edilen teşkilatlanma plan ve ilkeleri çerçevesinde, şube açılmasına gerek görülmeyen veya imkân olmayan yerlerde İl ve İlçe temsilcilikleri açabilir.

İl ve İle temsilcileri, işyeri temsilcileri arasından veya iş yeri temsilcisi olmayan yerlerde üyeler arasından şube yönetim kurulunun teklifi ile merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

İşyeri temsilcileri ise üyeler arasından Kanunun ve kanuna yönelik yayınlanan yönetmenliklerde belirtilen süreler için İş yerlerindeki üyelerin çoğunluğunun teklifi üzerine, şube yönetim kurulunca belirlenir. İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kayıt etmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı; İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri, Şube yönetim kurulunun teklifi üzerine sendika tarafından Baş temsilci olarak atanır.

İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla işyerinden seçilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada dört saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar.

Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunulması halinde sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri temsilcisi belirlenebilir.

İl, İlçe ve işyeri temsilcilerinin görev, yetki ve sorumlulukları merkez yönetim kurulunca hazırlanacak “Temsilciler Yönetmenliği“ ile belirlenir.

İl Temsilciliklerinin ihtiyaç ve giderleri sendikaca karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ KONULAR

SENDİKANIN GELİRLERİ

MADDE 52- Sendikanın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden alınacak üyelik ödentileri.

b) Sendikanın kanunlara göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Bağış ve yardımlar (Kamu makamları ve siyasi partilerden yardım kabul edilemez),

d) Mal varlığından elde edilen gelirler.

e) Yayın gelirleri.

f) Diğer gelirler,

Sendika, kendisinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan yardım ve bağış kabul edemez.

Sendika tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır. Sendika Zorunlu giderler için kasada aylık üyelik ödenti gelirleri toplamının %15’ini, Şubeler ise kendilerine gönderilen aylık avansın %15’ini geçmeyecek şekilde azami nakit mevcudunu geçmeyecek şekilde bulundurabilirler.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 53- Üyeler kanun, tüzük ve yönetmenliklerdeki amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere; her ay üyelik ödentisi öderler. Bu ödenti kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının %05 (Binde beş) oranında üyelik aidatı öderler. Üyelik ödentisini kanunun 25. maddesinde belirtilen miktarları aşmamak üzere yeniden belirlemeye Gene Kurul yetkilidir.

SENDİKANIN GİDERLERİ

MADDE 54- Sendika, tüzüğünde belirtilen amaçları ve kanunlarla belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirmek için, sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dâhilinde;

Şube ve İl Temsilciliklerinden Sendikanın banka hesabına intikal eden üye ödenti gelirlerinin;

%10’nu Kanunda belirtilen Eğitim ile üyelik aidatı için Konfederasyona ödenmesi gereken paylar ayrıldıktan sonra kalan kısmın en fazla ,; % 50’sine kadarı Şubelere avans olarak gönderilir. İl Temsilciliklerinde ise, en fazla % 30’una kadarı avans olarak gönderilir. Genel merkez giderleri sendika payından karşılanır.

Sendika gelirlerini tüzükte belirtilen amaçları ve kanunda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz. Sendika, gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanır.

Sendika yardımlaşma sandıkları dışında üyeleri, yöneticileri ve çalıştırdığı kişiler dâhil diğer kişi veya kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamaz.

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez. Sendika zorunlu organlarına seçilenlerle, başkanlarına ve sendika tarafından geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, huzur hakkı ve yolluklar.

Şubeler ve İl Temsilcilikleri; sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına göre yapacakları her türlü giderleri mevzuat ve usulüne uygun olmak kaydıyla, belgeleri her ay sendika merkezine göndermek üzere muhasebeleştirecektir.

Sendika bütçesinde öngörülen ödenekler ilgili şubeler ve İl temsilcilikleri adına ve bulundukları yerdeki bir bankada açılan hesaba giderleri için avans olarak transfer edilir.

Sendikanın tutacakları defterler tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.

SENDİKA BÜTÇESİ

MADDE 55- Bütçe, Sendika yönetim kurulunca hazırlanır, genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

Bütçe dört yıllık dönem için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere sendika merkezi, şubeler il temsilcilikler itibari ile ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

– Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları,

– Giderleri ve sarf yerleri,

– Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler,

– Sendika merkezi ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret, sosyal yardımlar,

– Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (mal varlıkları demirbaş ve taşınmaz olarak ayrı ayrı belirtilir.

ÜCRET, ÖDENEK, SOSYAL YARDIM VE HAKLAR

MADDE 56-

a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile şube yönetim kurulu üyesi olmayan il temsilcilerine verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal yardımlar, sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlarındaki görevliler ile; sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı sendika merkez genel kurulunda tespit olunur.

b) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını tespite sendika merkez yönetim kurulu yetkilidir.

c) Sendika şubelerinin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyeleri, sendika personeli ve sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere bulundukları yerden başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri veya aynı şekilde kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine ödenecek harcırah, yolluk ve yevmiyeler genel kurul tarafından tespit olunur.

d) Ücretini sendikadan alan sendika yönetim kurulu ve şube yönetim kurulu üyeleri 30 günlük izin hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu kararı olmadıkça izinler yıl içinde kullanılmak zorundadır.

e) Sendika ve şubelerinde çalışan personelden hizmetleri 1-5 yıl olanlar onbeş gün, hizmeti 6-15 yıl olanlar yirmi gün, hizmeti 15 yıldan fazla olanlara yirmialtı (26) gün ücretli izin verilir. Ayrıca bunlara evlenme halinde on gün, bakmakla mükellef oldukları kimselerin ölümünde yedi gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün izin verilir.

Bakmakla mükellef oldukları kimselerin ölümünde yedi gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün izin verilir.

TAZMİNATLAR

MADDE 57- Tazminatlar,

a) Hizmet tazminatı; Sendika ve şubelerinde aylıksız izinli sayılan yönetim kurulu üyelerine, görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için son aylıklarının net tutarı kadar hizmet tazminatı ödenir.

Bu ödemeler her hizmet yılının bitiminde ödenir. Bu ödemelerin hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınır. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır.

Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir.

b) Kaza, maluliyet ve ölüm tazminatları; Merkez ve şube yönetim kurulu üyelerinden ve önceden karar almak suretiyle merkez ve şube denetleme ve disiplin kurulu üyelerinden veya merkez ve şube yönetim kurulunca görevlendirilen temsilci, üye ve çalışanlardan birisinin, sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi sırasında; Kaza geçirerek tedavi gördüğü ve raporlu olduğu sürede, kendilerine sosyal güvenlik kurullarınca yapılan ödemelerle esas işlerinden almakta oldukları ücret arasındaki farklar sendikaca karşılanır. İş kazası sonucunda iş yapabilecek derecede malul kalanlara, sendika yönetim kurulu kararı ile maluliyetleri oranında ve en çok net aylık ücretlerinin beş katı kadar, iş yapamaz durumda malul kalanlara net aylıklarının sekiz katı, ölenlerin varislerine ise net aylık ücretlerinin on katı tutarında tazminat ödenir.

İlgililerin kıdem veya hizmet tazminatları saklıdır.

c) Maddi-Manevi Tazminat.

Sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanı ve il temsilcilerinden herhangi birinin kanun ve tüzükte sayılan, sendikal faaliyetleri nedeniyle, (kişilik haklarına saldırı olmamak kaydıyla) yapmış oldukları basın açıklamaları veya herhangi bir basın yayın organında yer alan beyanları nedeniyle haklarında açılmış olan maddi/manevi tazminat davaları ile ceza davalarında, cezanın paraya çevrilmesi durumunda ortaya çıkacak tazmin yükümlülüğünden sendika tüzel kişiliği doğrudan sorumlu olup, anılan tazminat miktarı ilgiliye

rücu edilmeksizin, sendika tüzel kişiliğince herhangi bir karara gerek duyulmaksızın karşılanır.

Aynı konuda, sendika başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin, şube başkanı ve il temsilcisinin kazandıkları tazminatlar, sendika’ya irat kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM

DENETİM

İDARİ VE MALİ DENETİM

MADDE 58- Sendika ve şubeleri kendi iç denetleme organlarının denetlemesinden başka sendika merkezinde tüm idari ve mali faaliyetleri üyesi bulunduğu konfederasyonun denetimlerine açıktır.

Sendika yönetim ve şubeleri yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları ya da denetçiler tarafından yapılır.

Sendikanın yıllık hesapları, denetlenerek bağımsız denetim raporları hazırlanır ve bu raporlar genel kurula sunulur.

Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler;

a) Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirim formları,

b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numarasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak kayıt defteri,

d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretinin saklanacağı, gelen ve giden evrak dosyaları,

e) Aidat, yevmiye, envanter ve defteri kebir,

f) Gelir makbuzları ve bunları zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,

g) Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

h) Şubeler (b), (c) ve (d) bentlerindeki kayıtları tutmak zorundadırlar.

DEMİRBAŞLAR

MADDE 59- Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir. Hizmetten çıkarılması gereken demirbaş eşyalar için bir tutanak düzenlenir ve yönetim kurulunun onayından sonra kayıttan düşme işlemi yapılır.

Kayıttan düşürülen demirbaşların pazarlık veya ihale yoluyla satılması yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

SENDİKA ve ŞUBE YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 60- Genel Merkez zorunlu organlarında görev almak isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak

b) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak.

c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak.

ç) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak.

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamak.

e) Sendika Üyesi olmak

FESİH VE TASFİYE

MADDE 61- Sendikanın fesih ve tasfiyesi durumunda genel kurul, sendika delege tam sayısının üçte birinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Karar sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte birinden az olamaz. Sendikanın feshi halinde para ve mal varlığı 6356 sayılı kanunun 32 nci maddesi uyarınca devredilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 62- Tüzük değişikliğinde genel kurul, sendika genel kurul delege tam sayısının 1/3 çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Karar sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte birinden az olamaz

YÖNETMELİKLER

MADDE 63- Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmenliklerle düzenlenir.

MADDE 64- Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklanmayan konularda gerekli görülen yönetmelikler sendika yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

YÜRÜTME

MADDE 65 – Bu tüzük hükümlerini Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

YÜRÜRLÜK

MADDE 66- Bu tüzük 01.06.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.