SENDİKAL MEVZUAT

HİZMET KOLUMUZA BAĞLI BULUNAN KURUMLAR

SıraNo KURUMKODU

KURUM ADI

1 01 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI
2 02 ADALET BAKANLIĞI
3 03 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
4 04 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
5 05 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
6 06 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
7 07 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
8 08 TİCARET BAKANLIĞI
9 09 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
10 10 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
11 11 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
12 12 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
13 13 YARGITAY BAŞKANLIĞI
14 14 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
15 15 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI
16 16 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
17 17 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
18 18 KİŞİSEL VERLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
19 19 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU  
20 20 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİT. VE ARAŞT. MERK. BAŞK.
21 21 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
22 22 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23 23 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
24 24 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROG. MERK. BAŞK.
25 25 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERLİĞİ
26 26 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU BŞK.LIĞI
27 27 KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STAND. KUR. BAŞK.
28 28 KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI
29 29 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30 30 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
31 31 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
32 32 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
33 33 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
34 34 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
35 35 SERMAYE PİYASASI KURUMU BAŞKANLIĞI
36 36 TÜRKİYE KALKINMA VE YAT. BANK.I A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37 37 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZEN. VE DENET. KURUMU
38 38 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
39 39 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40 40 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
41 41 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
42 42 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
43 43 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
44 44 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
45 45 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
46 46 HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
47 47 HELAL AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI
48 48 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI
49 49 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
50 50 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABALAR TOPLULUKLAR BŞKANLIĞI
51 51 METOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ YERİNİ DEĞİŞTİRME HAK İHLALİDİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
      ANAYASA MAHKEMESİ

KARAR
(Başvuru Numarası: 2015/19791)
Karar Tarihi: 20/3/2019
R.G. Tarih ve Sayı: 24/4/2019 – 30754
Başvuru Numarası : 2015/19791
Karar Tarihi : 20/3/2019

Anayasa Mahkemesi; sendika temsilcisinin, temsilci olması nedeniyle  iş  yerinde başka bir birime atanmasının sendika hakkının  ihlali olduğuna karar verdi.

24/04/2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile ilgili Anayasa Mahkemesinden yapılan bireysel başvuru basın duyurusunu aynen yayımlıyoruz.

Dileyenler Resmi Gazete  veya (https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/19791) adresinde karar metninin tamamını görebilirler.

BİREYSEL BAŞVURU BASIN DUYURUSU METNİ

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 20/3/2019 tarihinde, Abdulkadir Akgün (B. No: 2015/19791) başvurusunda Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir

Olaylar

Millî Savunma Bakanlığında uzman olarak görev yapan başvurucu aynı zamanda bir sendikanın il temsilcisidir.

Başvurucu, görev yaptığı Personel Başkanlığı biriminden başka bir birime atanmış, temel gerekçe olarak da sendikal faaliyetlerde etkin rol üstlenmesi ve bu nedenle tam bir tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gösterilmiştir.

Başvurucunun, atama işleminin iptali istemiyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açtığı dava reddedilmiş, karar düzeltme talebi de AYİM tarafından kabul edilmemiştir.

İddialar

Başvurucu, kanunlarda herhangi bir kısıtlama olmamasına ve sendika yöneticilerinin yasal güvenceye sahip olmasına rağmen sırf il temsilcisi olmasından dolayı görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkı, çalışanların bireysel ve ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelerek örgütlenebilme serbestisini gerektirmekte ve bu niteliğiyle örgütlenme özgürlüğünün özel bir yönü olarak görülmektedir.

Anayasa Mahkemesi önceki kararlarında, genel olarak örgütlenme özgürlüğünün ve özel olarak da sendika hakkının Anayasa’da benimsenen temel değerlerden biri olan demokrasiyi somutlaştıran özgürlükler arasında yer aldığını ve demokratik toplumun temel değerlerinden birini oluşturduğunu vurgulamıştır.

Sendika hakkına yapılan bir müdahale, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değilse demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez.

Somut olayda idarenin savunmasında ve AYİM kararında; atama işleminin sebebi başvurucunun Sendikanın il temsilcisi olmasından dolayı tarafsız davranamayacağı, görevini tarafsız olarak ifa etse bile yapacağı işlemlerde kendi Sendika üyelerini koruyacağı düşüncesinin oluşabileceği şeklindedir. Dolayısıyla atama işleminin sebebi doğrudan başvurucunun sendikal faaliyetleriyle ilgili olup idarece başvurucunun bu faaliyetleri dışında herhangi bir ek gerekçe belirtilmemiştir.

Memur statüsünde bir kamu görevlisi olan başvurucu, diğer devlet memurları gibi görevini yerine getirirken gerek idarelerin personele ilişkin işlemlerinin yapıldığı birimlerde gerekse diğer birimlerde tarafsız olmak ve görünmek yükümlülüğü altındadır. Personel işlemlerinin yapıldığı birimlerin diğer birimlere nispeten hassasiyet gerektirdiği iddia edilse de kamu hizmeti sunan memurların tamamının tarafsız olması esastır.

Başvurucunun sicil durumu, kariyer akışı ve sendikal faaliyetleri dışında idarenin bir gerekçe ortaya koymayışı karşısında atama nedeninin salt sendikal faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla atama nedeninin kamu görevlilerine sendika kurma hakkı verilmesinin gerekçesini ortadan kaldıracak mahiyette olduğu açıktır.

İdarenin ve AYİM’in belirttiği gerekçeler incelendiğinde de sendikal faaliyetlerinin başvurucunun personel birimindeki görevini yürütürken tarafsızlığını ne şekilde olumsuz etkilediğinin somut olgulara dayalı olarak ilgili ve yeterli surette ortaya konulamadığı tespit edilmiştir. Göreve başladığı tarihten bu yana başvurucunun bugüne kadar yaptığı işlerde taraflı veya işinin gereklerine aykırı davrandığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir.

İdarenin atama gerekçelerinin somut olayda ilgili ve yeterli olmadığı, salt sendikal faaliyete dayanmak suretiyle işlemin tesis edildiği anlaşıldığından atama işleminin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”