YÖNETMELİKLER

ALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle yazı işleri ve idari işler müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

 g) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

 “j) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, bölge idare mahkemesi adalet komisyonunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, (e) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef.”

“2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir.”

“e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.”

“Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Avukat.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri; adli yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için ili ve sayısı, idari yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için adalet komisyonu ve sayısı, yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.”

“Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”

“Adli yargıda görev yapan personel, ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin belgelerin saklanması ve imhası, 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci, beşinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar.”

“İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadroları için yer sınırlaması olmaksızın, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan komisyon, diğer kadrolar için ise kadrosunun bulunduğu adalet komisyonu yetki alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Başarılı sayılıp da tercihte bulunmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü kadroları hariç olmak üzere bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.

 Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadrolarına belirlenen yedekler arasından, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına başvurulan ildeki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadrolarına başvurulan adalet komisyonundaki yedekler arasından, diğer kadrolar için ise aynı komisyon içerisindeki yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.

Adli ve idari yargı yazı işleri ile idari işler müdürü kadrolarının; ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması nedeniyle doldurulamaması veya altıncı fıkranın uygulanmasına rağmen boş kalması halinde başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il dışındaki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadroları için başvurulan adalet komisyonu dışındaki yedekler arasından tercihte bulunanlardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı sırasına göre atama yapılabilir.”

 “Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci ve 22/C maddelerindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hariç olmak üzere görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan taşra teşkilatı kadrolarına, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan başvurulan il ile sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Başarılı sayılıp da tercihte bulunmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka il için başvurup sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise taşra teşkilatı kadroları için o ildeki yedekler arasından, merkez teşkilatı kadroları için ise merkez için belirlenen yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.”

“f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında memur olarak görev yapan personelden,  5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

(2) Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü ve gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Bakanlık hizmet birimlerini,

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılacak atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi müdürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü,

2) Yurt müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sportif eğitim uzmanı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

2) Yurt yönetim memuru, programcı yardımcısı, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, bekçi-bakıcı, bekçi, kaloriferci, berber.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, antrenör, biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, tabip, daire tabibi, diş tabibi, kimyager, laborant, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mütercim, mühendis, öğretmen, psikolog, programcı, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, teknik ressam, tekniker, teknisyen, matematikçi, şehir plancısı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı aydır Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi müdürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan ve en az dört yıllık mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Yurt müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve güvenlik şefi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve sportif eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Sportif eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

4) Eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakültelerin eğitimle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Yurt yönetim memuru ve programcı yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

g) Veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, biyolog, şehir plancısı, tabip kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Grafiker, tekniker, teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Çocuk eğiticisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan denk puan almış olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

2) İstenilen branşta Bakanlık tarafından belirlenecek düzeyde antrenör belgesine sahip olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartlarına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Ücretsiz izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Genel Müdürlük tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda duyuruda yer verilen konularda yapılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavları Bakanlık tarafından da yapılabilir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı olan ve özellik arz eden kadrolar için sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ihtiyaç duyulması halinde ve kamu yararı kapsamında Bakanlıkça psikolojik yeterlilik ve kişilik testleri ile psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulabilir. Yapılan test ve değerlendirme Sınav Kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Dava açanların belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılacak itirazlar on beş iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar atanmamış olanlar aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara Bakanlık personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olmak şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu/Kurulları ve Görevleri

Sınav kurulunun/kurullarının oluşturulması ve görevleri

MADDE 20 – (1) Bu maddenin altıncı fıkrasında sayılan görevleri yürütmek üzere Bakan onayı ile Sınav Kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu; Bakan veya görevlendireceği kişinin/kişilerin başkanlığında, personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer personel arasından tespit edilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle en az iki yedek üye seçilir. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla Sınav Kurulu oluşturulabilir.

(6) Sınav Kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere veya alt görevlere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atanılacak görev için bu Yönetmelikte aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun görüşü dikkate alınarak yapılır.

(3) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 28 – (1) 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete No 24516

Resmi Gazete Tarihi 07.09.2001

Kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

“Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” olan Yönetmelik adı, 03.05.2012 tarih ve 28281 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM :

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (Değişik madde: 03.05.2012 – 28281 S. R.G. Yön./2. md.) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 – (Değişik madde: 03.05.2012 – 28281 S. R.G. Yön./3. md.) Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip iş yerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM :

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4 – Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır. (Ek fıkra: 19/03/2002 – 24700 S. R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5 – Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir. Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – (Değişik madde: 03.05.2012 – 28281 S. R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.

YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

Hizmet Kolu Sıra No. Kurum Kodu Kurum ve Kuruluşlar

1 01 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI
2 02 ADALET BAKANLIĞI
3 03 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
4 04 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
5 05 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
6 06 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
7 07 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
8 08 TİCARET BAKANLIĞI
9 09 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
10 10 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
11 11 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
12 12 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
13 13 YARGITAY BAŞKANLIĞI
14 14 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
15 15 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI
16 16 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
17 17 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
18 18 KİŞİSEL VERLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
19 19 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU  
20 20 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİT. VE ARAŞT. MERK. BAŞK.
21 21 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
22 22 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23 23 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
24 24 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROG. MERK. BAŞK.
25 25 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERLİĞİ
26 26 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU BŞK.LIĞI
27 27 KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STAND. KUR. BAŞK.
28 28 KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI
29 29 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30 30 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
31 31 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
32 32 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
33 33 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
34 34 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
35 35 SERMAYE PİYASASI KURUMU BAŞKANLIĞI
36 36 TÜRKİYE KALKINMA VE YAT. BANK.I A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37 37 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZEN. VE DENET. KURUMU
38 38 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
39 39 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40 40 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
41 41 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
42 42 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
43 43 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
44 44 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
45 45 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
46 46 HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
47 47 HELAL AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI
48 48 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI
49 49 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
50 50 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABALAR TOPLULUKLAR BŞKANLIĞI
51 51 METOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

02 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

01 Milli Eğitim Bakanlığı,

02 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,

03 Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı,

04 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

05 Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,

06 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

07 Üniversiteler,

08 Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

03 Sağlık ve Sosyal Hizmetler

01 Sağlık Bakanlığı,

02 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

03 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,

04 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

05 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü,

06 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

07 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

08 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

09 Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

10 Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri),

11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

12 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

13 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

14 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

15 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

04 Yerel Yönetim Hizmetleri

01 İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

02 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

03 Yerel Yönetim Birlikleri,

04 Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

05 Basın, Yayın ve iletişim Hizmetleri

01 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

02 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

03 T.R.T. Genel Müdürlüğü,

04 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü,

05 Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

06 PTT-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

07 Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

06 Kültür ve Sanat Hizmetleri

01 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

02 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

03 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

04 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

05 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

06 Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

07 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

08 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

09 Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı,

07 Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

01 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

02 Karayolları Genel Müdürlüğü,

03 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

04 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

05 İLBANK – İller Bankası Anonim Şirketi,

06 Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü,

07 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

08 Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü,

09 Konut Müsteşarlığı,

10 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

11 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

12 Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

13 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

14 Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

08 Ulaştırma Hizmetleri

01 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

02 T.C. Devlet Demir yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

03 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

04 Denizcilik Müsteşarlığı,

05 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

09 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

01 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

02 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

03 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

04 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü,

05 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

06 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

07 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

08 Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

09 Orman Genel Müdürlüğü,

10 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,

11 Türkiye Su Enstitüsü,

10 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

01 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

02 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

03 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

04 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

05 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

06 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

07 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

08 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

09 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

10 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

11 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

12 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

13 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

14 Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü,

15 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

16 Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü,

17 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

18 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

19 Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü,

20 TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

21 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

22 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

23 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,

24 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

25 Sümer Halıcılık A.Ş. Genel Müdürlüğü,

26 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü,

27 Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

28 Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

29 Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü,

30 Eti Elekrometalurji A.Ş Genel Müdürlüğü,

31 Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü,

32 Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü,

33 ÇELBOR- Çelik Çekme Boru Sanayi ve Tic.A.Ş.Gen.Müd.,

34 GERKONSAN- Gerede Çelik Konstrübsiyon ve Teçhizat Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

35 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

36 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,

11 Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

01 Diyanet İşleri Başkanlığı,

02 Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

Mevzuat No 99/12647

Kabul Tarihi 15.03.1999

Resmi Gazete No 23670

Resmi Gazete Tarihi 18.04.1999

Ekli “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;

Devlet Bakanlığı’nın 3/3/1999 tarihli ve 002512 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” olan yönetmelik adı, 21/09/2004 kabul tarihli, 28/12/2004 tarih ve 25684 Sayılı R.G.de yayımlanan 2004/8246 Karar Sayılı Yönetmeliğin 1. maddesi ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM :

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1 – (Değişik madde: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik madde: 21/09/2004 – 2004/8246 S.Yön./3. md.) Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

c) (Ek bend: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./2. md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,

d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. Ancak;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara,

b) (Değişik bend: 21.01.2017 – 2016/9742 S. Yön./62. md.) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara,

c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,

d) Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,

e) (Değişik bend: 04/01/2006 – 2006/9923 S. Yön./1. md.) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara, Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları, atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları ile Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna,

f) (Ek bend: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./2. md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara,

h) (Ek bend: 30.07.2012 – 2012/3541 S.Yön./1. md.) Milli Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına, ı) (Ek bend: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./1. md.) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (Mülga 3. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./1. md.) Dayanak Madde 3 – Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları.

b) (Değişik bend: 21/05/2000 – 2000/1231 S.Yön./2. md.) Aynı düzey görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Üst görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri.

d) Alt görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri.

e) (Mülga bend: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./2. md.)

f) (Mülga bend: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./2. md.)

g) (Ek bend: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./3. md.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için (…) yapılan (…) sınavı,

h) (Ek bend: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./3. md.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM :

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar Öğrenim düzeyi

Madde 5 – Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir. Devlet memurlarının;

a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, (…) Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

c) Memur, Muhasebeci, sayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için en az orta öğrenim, görmüş olmaları şarttır. Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen öğrenim şartı aranmaz.

Hizmet süresi

Madde 6 – (Değişik fıkra: 30.06.2014 – 2014/6579 S. Yön./2. md.) Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumlar at anılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler. (Mülga cümle: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./3. md.) (Mülga 3. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./3. md.)

Disiplin

Madde 7 – (Değişik madde: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./5. md.) Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler.

Sınav şartı

Madde 8 – (Değişik madde: 17.10.2016 – 2016/9380 s.Yön./2. md.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

Madde 9 – (Değişik madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./5. md.) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 10 – (Mülga madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./6. md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Görevde Yükselme Sınav Esasları Sınav şartı ve atama

Madde 11 – (Mülga madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./7. md.) Yazılı sınav

Madde 12 – (Değişik madde: 21/09/2004 – 2004/8246 S.Yön./5. md.) (Değişik 1. fıkra: 01/03/2010 – 2010/192 S. Yön./10. md.) (Ek cümle: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./8. md.) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır. (Mülga 2>3. cümle: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./8. md.) Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, bu kurumların görevde yükselme (…) sınavları ile unvan değişikliği sınavları İçişleri Bakanlığınca merkezi olarak yaptırılır. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi halinde, bu kurumların personelinin (…) sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yaptırılır. (Mülga 6>7. cümle: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./8. md.) (Mülga 2. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./8. md.) (Mülga 3. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./8. md.) (Ek 4. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./8. md.) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. (Değişik cümle: 30.06.2014 – 2014/6579 S.Yön./3. md.) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. (Mülga son cümle: 17.10.2016 – 2016/9380 s.Yön./3. md.)

Sözlü sınav

Madde 12/A – (Ek madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./9. md.) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

Madde 12/B – (Ek madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./9. md.) (Değişik 1. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6579 S. Yön./4. md.) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik 2. cümle: 17.10.2016 – 2016/9380 S. Yön./5. md.) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. (Ek 2. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6579 S. Yön./4. md.) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet u yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma Madde

12/C – (Ek madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./9. md.) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi.

b) Emeklilik, ölüm memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma. sebepleriyle boş kalan veya boş alanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 13 – (Değişik madde: 21/05/2000 – 2000/1231 S.Yön./7. md.) (Değişik 1. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./10. md.) Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir. (Değişik 3. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./10. md.) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. (Ek 4. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./10. md.) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. (Ek 5. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./10. md.) Kurumlar, gerekli görmeleri halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir. Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz Madde 14 – (Mülga madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./11. md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

Çeşitli Hükümler Görevde yükselme yönetmelikleri

Madde 15 – (Değişik 1. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./12. md.) İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yüksek öğretim üst kuruluşları ile yüksek öğretim kurumlarındaki personel için Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Engellilerin sınavları

Madde 16 – Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Ek Madde 1 – (Ek madde: 21/05/2000 – 2000/1231 S.Yön./9. md.) Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 2 – (Ek madde: 21/05/2000 – 2000/1231 S.Yön./9. md.) Mahalli idarelerde boş kadro olmaması nedeniyle görevde yükselme niteliğindeki atamaların yapılabilmesi için ilgililerin görevde yükselme sınavında başarılı olduğuna dair belgelerin kadro ihdası amacıyla İçişleri Bakanlığına gönderilen kadro cetvellerine eklenmesi şarttır.

Ek Madde 3 – (Ek madde: 21/09/2004 – 2004/8246 S.Yön./6. md.) (Değişik 1. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./14. md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, (…) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. (Değişik 1. cümle: 17.10.2016 – 2016/9380 s.Yön./6. md.) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (Ek cümle: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./14. md.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. (Mülga 3. fıkra: 17.10.2016 – 2016/9380 s.Yön./6. md.) (Ek 4. fıkra: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./14. md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. (Ek 5. fıkra: 06.05.2013 – 2013/4957 S. Yön./14. md.) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Ek Madde 4 – (Ek fıkra: 11/09/2006 – 2006/10952 S.Yön./1. md.)

Geçici Madde 1 – Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 15 inci maddede öngörülen yönetmeliklerini çıkarırlar. Bu konuya ilişkin olarak kurumlarca çıkarılmış bulunan yönetmelikler ise Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak 6 ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Bu süre içinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 – Belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir genel yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 3 – (Değişik fıkra: 01/03/2010 – 2010/192 S. Yön./15. md.) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler. (Ek 2. fıkra: 30/04/1999 Yön: 99/12865 – 1. md) Kurumlar, özel Yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5 inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyini altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilirler.

Geçici Madde 4 – (Ek madde: 21/05/2000 – 2000/1231 S.Yön./10. md.) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personeline ilişkin görevde yükselme yönetmeliklerini Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak en geç 2 ay içerisinde çıkarırlar. Bu Yönetmelikler; I, II ve III sayılı cetveldeki personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla, cetveller arasındaki geçişlerde ilgili kadrolara atanmalarına ilişkin hususları kapsar. Geçici Madde 5 – (Ek madde: 21/05/2000 – 2000/1231 S.Yön./10. md.) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme niteliğindeki atamaları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kendi mevzuatlarına göre çıkaracakları yönetmeliklere göre yapılır.

Geçici Madde 6 – (Ek madde: 14/03/2005 – 2005/8556 S.Yön./1. md.) Milli Eğitim Bakanlığınca bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen görevlere yapılacak atamalarda 8 inci maddede öngörülen görevde yükselme eğitimi şartı 31/12/2005 tarihine kadar uygulanmaz.

Geçici Madde 7 – (Ek madde: 01/03/2010 – 2010/192 S.Yön./17. md.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 657 sayılı Kanuna tabi personeline ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair yönetmeliklerini, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yürürlüğe koyar. 10 uncu maddede yapılan değişiklikle öngörülen ilave ders konularına ilişkin ders ları hazırlanıncaya kadar, görevde yükselme eğitimleri, ortak konulara ilişkin mevcut ders ları esas alınarak gerçekleştirilir. Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi bitmiş olan görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Geçici Madde 8 – (Ek madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./15. md.) Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Anılan yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 9 – (Ek madde: 06.05.2013 – 2013/4957 S.Yön./15. md.) Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Geçici Madde 10 – (Ek madde: 30.06.2014 – 2014/6579 S.Yön./6. md.) Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

Geçici Madde 11 – (Ek madde: 17.10.2016 – 2016/9380 s.Yön./7. md.) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Geçici Madde 12 – (Ek madde: 17.10.2016 – 2016/9380 s.Yön./7. md.) Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

Yürürlük

Madde 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yönetmeliğe İşlenemeyen Hükümler 1) 2004/8246 Karar Sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 – Kurum ve kuruluşlarca daha önce yürürlüğe konulmuş görevde yükselme yönetmelikleri, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır. 2) 2005/9482 Karar Sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden görevde yükselme eğitim programları bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Mevzuat No 83/6525

Kabul Tarihi 19.04.1983

Resmi Gazete No 18088

Resmi Gazete Tarihi 25.06.1983

Ekli «Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik»in yürürlüğe konulması;

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 12/4/1983 tarihli ve 024- 20/02419 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19/4/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BÖLÜM 1 :

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmelik;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

b) “Kurum” deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,

c) “Hizmet Bölgesi” deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

d) “Hizmet Alanı” deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) “Zorunlu Çalışma Süresi” deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 4 – Temel ilkeler şunlardır: a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.

BÖLÜM 2 :

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 5 – Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tespiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir. (Ek fıkra: 17/07/1999 – Yönetmelik: 99/13143 – 1. md.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşları altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler. (Ek fıkra: 17/07/1999 – Yönetmelik: 99/13143 – 1. md.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.

Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 6 – (Mülga madde: 17/07/1999 – Yönetmelik: 99/13143 – 2. md.)

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar

Madde 7 – (Mülga madde: 17/07/1999 – Yönetmelik: 99/13143 – 2. md.)

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

Madde 8 – Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran – Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır. (Mülga 2. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./13. md.) (Ek 3. fıkra: 26/05/2008 – 2008/13709 S.Yön./1. md.) Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar

Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki si gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. (Mülga 2. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./13. md.) (Mülga 3. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./13. md.) (Mülga 4. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./13. md.) (Mülga 5. fıkra: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./13. md.) (Değişik 6. fıkra: 21.03.2016 – 2016/8671 S. Yön./1. md.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 – Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 11 – (Değişik madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./1. md.) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Danıştay (Red) Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz. Danıştay (Yürütmeyi Durdurma)

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 12 – (Değişik madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./2. md.) Danıştay (Red) Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Madde 13 – (Değişik madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./3. md.) Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Madde 14 – (Değişik madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./4. md.) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Danıştay (Red) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. (Ek fıkra: 08.08.2016 – 2016/9097 s.Yön./1. md.) Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendi hükmüne ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Madde 14/A – (Ek madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./5. md.) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri

Madde 15 – (Mülga madde: 26.01.2016 – 2016/8516 S.Yön./1. md.)

Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması

Madde 16 – Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir. Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

Atamalarda Hizmet Bölgesi

Madde 17 – Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;

a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları Kurumlarınca belirlenir.

Yurt Dışı Dönüşü Atanma

Madde 18 – Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 19 – Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması Madde 20 – Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de göz önüne alınarak kurumlarınca belirlenir.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler

Madde 21 – Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 22 – (Değişik madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./6. md.) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı. Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 23 – (Değişik madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./7. md.) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler. Danıştay (Red)

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

BÖLÜM 3 :

Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler Yer Değiştirme Kurulları

Madde 24 – (Değişik madde: 10/08/1994 – 94/6031 K.) Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler. Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.

Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri

Madde 25 – (Mülga madde: 10/08/1994 – 94/6031 K.)

Başvurma Şekilleri

Madde 26 – Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen mazeretlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı “Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu”nu doldurarak disiplin amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 27 – Mazeret grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.

BÖLÜM 4 :

Çeşitli Hükümler Özel Yönetmelikler

Madde 28 – Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. (Değişik 3. cümle: 21.01.2017 – 2016/9742 S. Yön./62. md.) Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil personel hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler

Madde 29 – Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

Ek Madde 1 – (Mülga madde: 27.08.2012 – 2012/3679 S.Yön./1. md.)

Ek Madde 2 – (Ek madde: 07/03/2007 – 2007/11837 S.Yön./1. md.) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./11. md.) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.

Geçici Madde 2 – (Ek madde: 25/07/2001 – 2001/2848 S.Yön./1. md.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek madde: 21/07/2003 – 2003/5959 S.Yön./1. md.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 4 – (Ek madde: 17/03/2004 – 2004/7040 S.Yön./1. md.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 5 – (Ek madde: 30.06.2014 – 2014/6578 S.Yön./12. md.) Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yönetmeliğe İşlenemeyen Hükümler 1) 06.05.1992 tarihli ve 92/3009 sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi: Geçici Madde – Halen çalışmakta olan personelden Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girenler hakkında görevli oldukları yerlerde kaldıkları sürece 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 1- SAYILI CETVEL (Değişik cetvel: 03/08/2005 – 2005/9246 K.S. Yön/1. md.) 2 SAYILI CETVEL YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU I – Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun: A – Soyadı: B – Adı: C – Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: (İl veya İlçe belirtilecek) D – En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe: E – İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe: F – Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı: İli İlçesi G – Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi: (Yıl, Ay, Gün) II – Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa: Sağlık Mazereti Aile Birliği Mazereti Can Güvenliği Mazereti III – Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı: (Tercih Sırasına Göre) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – NOT: Mazeretlere dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir. Adres:_____________________________ İmza, Tarih

 

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Mevzuat No 86/11220

Kabul Tarihi 19.11.1986

Resmi Gazete No 19308

Resmi Gazete Tarihi 11.12.1986

Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/11/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır. (Değişik fıkra: 30/03/1998 – 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

Yardım Şekli

Madde 3 – (Değişik 1. fıkra: 10.02.2018 – 2017/11180 S. Yön./1. md.) Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

Yemek Servisi Giderleri

Madde 4 – (Değişik 1. fıkra: 08.08.2016 – 2016/9103 S. Yön./1. md.) YÜRÜRLÜK Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Toplu Sözleşme Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır. 2017 Yılında Alınacak Bedeller [12/01/2017 – 29946 s. RG. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)] Memurlardan; 15/1/2017 tarihinden 14/1/2018 tarihine kadar 1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,18 TL 2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,97 TL 3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,42 TL 4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,12 TL 5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,13 TL 6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,59 TL Sözleşmeli personelden; 15/1/2017 tarihinden 14/1/2018 tarihine kadar 1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.720 TL kadar (2.720 TL dahil) olanlardan 1,41 TL 2) Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.590 TL kadar (4.590 TL dahil) olanlardan 2,42 TL 3) Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.340 TL kadar (6.340 TL dahil) olanlardan 4,35 TL 4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.340 TL üzerinde olanlardan 5,50 TL

Yardımın Şartları

Madde 5 – Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir. (Ek 2. cümle: 10.02.2018 – 2017/11180 s.Yön./2. md.) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır. Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. (Ek 2. cümle: 10.02.2018 – 2017/11180 s.Yön./2. md.) Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır. Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma

Madde 6 – Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

Yemek Servisi Hizmetleri

Madde 7 – Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir. Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

Defter ve Belgeler

Madde 8 – Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.

Yemek Maliyetinin Hesabı

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.

Özel Beslenme

Madde 10 – Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler. Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tespit olunur. Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz. (Ek fıkra: 30/03/1998 – 98/10878 K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.

Ek Madde 1 – (Değişik madde: 08/04/2011 – 2011/1996 Yönetmelik/1. md.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.

Toplu Sözleşme

Ek Madde 2 – (Değişik madde: 08.08.2016 – 2016/9103 s.Yön./2. md.) YÜRÜRLÜK A1, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Ek Madde 3 – (Ek madde: 25/07/2011 – 2011/2083 S.Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak görevlendirilenler, geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Geçici Madde – Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.

Yürürlük

Madde 11 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

Mevzuat No 8/5105

Kabul Tarihi 16.07.1982

Resmi Gazete No 17849

Resmi Gazete Tarihi 25.10.1982

Ekli «Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik»in yürürlüğe konulması;

Bakanlar Kurulunca 16/7/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. Dayandığı Kanun Tarihi – No: 14/07/1965 – 657

Amaç – Kapsam ve Deyimler

Madde 1 – Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Madde 2 – Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; a. “Kurum ve Kuruluş” deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseleri,

b. “Memur” deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları,

c. “Sözleşmeli Personel” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 06/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları,

d. “Geçici Görevli” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları,

e. “İşçi” deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları, ifade eder.

Ana İlkeler

Madde 4 – Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

a. (Değişik bend: 10/12/2001 – 2001/3459 S.Yön./1. md.) Kadınlar; (Mülga cümle: 04.10.2013 – 2013/5443 S.Yön./1. md.) (Teselsül cümle: 04.10.2013 – 2013/5443 S.Yön./1. md.) Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. (Değişik paragraf: 07/08/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

c. (Teselsülle ek bent: 04.10.2013 – 2013/5443 S.Yön./1. md.) Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Çeşitli Hükümler

Madde 6 – Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.

Madde 7 – Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.

Madde 8 – Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.

Madde 9 – Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.

Madde 10 – Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur.

Madde 11 – Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.

Madde 12 – Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar.

Madde 13 – Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 14 – 07/06/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri (…) hükümleri saklıdır.

Madde 15 – Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 nci maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. Cezai Hükümler

Madde 16 Madde 17 Madde 18 Yürürlük ve Yürütme Madde 19 Madde 20